انتخاب صفحه

اهمیت روشنایی در مدارس

در محیط های آموزشی  و کلاس درس تامین کیفیت بصری در پیشرفت تحصیلی اهمیت بالایی دارد.

تامین حداقل روشنایی برای فضاهای آموزشی ضروری است؛ اما هیچگاه برای میزان متفاوت نور در این فضاها معیاری تعریف نشده است. میزان روشنایی در کلاس درس باید یکنواخت باشد

انسان برای یادگیری به مهم ترین حس خود یعنی بینایی نیاز به نور دارد. هنگامی که شخص در محیطی با روشنایی ناکافی قرار میگیرد موجب خستگی ماهیچه های چشم و مخدوش شدن اطلاعات بصری محیطی  و افزایش احتمال اشتباه در کار میشود.

روشنایی از طریق مشاهده تزئینات دیداری محیط روی آسایش و احساس افراد تاثیر مستقیم داردو موثر بر روابط بین افراد و کار گروهی میشود.

ایجاد آسایش بصری و افزایش بازدهی و رغبت جهت تحصیل، ازجمله فواید تنظیم روشنایی کلاس درس و جلوگیری از اختلال در بینایی دانش آموزان است.

مدرسه و کلاس درس محلی برای فعالیت های آموزشی استکه بیشتر این فعالیت ها به صورت خواندن و نوشتن انجام میشود برای جلوگیری از اسیب به حس بینایی باید روشنایی مناسب برای این کارتامین گردد. تنظیم روشنایی کلاس باید به گونه ای باشد که از خیرگی و چشم زدگی جلوگیری شود.

روشنایی مطلوب می بایست تعادلی را بین نیاز های انسان، اقتصاد و محیط پیرامون آن ایجاد نمود که در یاد گیری دانش اموزان حائز اهمیت است.

عدم وجود روشنایی مطلوب عمومی و موضعی باعث اسیب رساندن چشم دانش اموزان و پایین امدن سطح یادگیری خواهد شد.

 

شرکت روشنایی آرند

Rate this post