انتخاب صفحه

 خیرگی نور  (Glare):

خیرگی یک عامل مزاحم و آزار دهنده در روشنایی است که باعث محدود شدن حوزه دید و ایجاد خستگی برای افراد می شود و در نتیجه باید تا حد ممکن محدود شود. به طور کلی عوامل که باعث خیرگی می شوند عبارتند از:

 استفاده از چراغ نامناسب

 قرارگیری چراغ یا پنجره در موقعیت نا مناسب نسبت به ناظر

 ضریب انعکاس بالای سطوح مختلف

خیرگی به دو دسته اصلی  مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود که در تصویر زیر قابل مشاهده هستند.

از آنجا که طبق استاندارد خیرگی باید کاهش یابد.

برای اندازه گیری و محدود کردن آن مثلا در فضاهای داخلی از روش UGR استفاده می شود.برای محدود کردن خیرگی در فضاهای خارجی نیز روش TI مورد استفاده قرار می گیرد.

 

یکنواختی روشنایی UGR

در محاسبات روشنایی فضاهای آموزشی و اداری باید به تمام عوامل برای طراحی یک سیستم روشنایی توجه نمود و فقط توجه به برخی از فاکتورها نمی تواند هدف کلی سیستم را برآورده سازد.  برای فضاهای اداری یک عامل مهم یکنواختی روشنایی است، که براساس استاندارد EN 12464 طبق فرمول مشخصی تعیین می گردد.

یکنواختی روشنایی در واقع میزان خیرگی که از سیستم روشنایی احساس می شود.

 و طبق فرمول از دو عامل  چراغ ها و RF دیوار و سقف محاسبه می گردد ( فرمول در تصویر فوق مشخص شده است) :

یکنواختی روشنایی

به طور مثال برای برخی از فضاها این میزان از مقادیر مشخص شده نباید تجاوز کند :

برای محاسبات فنی  ۱۶>

برای خواندن، نوشتن، آموزش، کار با کامپیوتر ۱۹>

کارگاه صنعتی کوچک  ۲۲>

کارگاه صنعتی بزرگ  ۲۵>

راهروها و سالن انتظارها  ۲۸>

منبع: گروه روشنایی نور و هنر

آرند

Rate this post