انتخاب صفحه

دمای رنگ نور

زمانی که خروجی منبع نور، نور سفید و طیف های مرتبط با آن است.

 بر حسب کلوین بیان می شود.زمانی که به جسم سیاه (جسم سیاه عنصری است مانند پلاتین که هیچ نوری منعکس نمی کند و کل نوری که به آن تابیده شود را جذب می کند) حرارت داده می شود و دمای آن افزایش می یابد کم کم جسم شروع به تابش نور می کند.

 ساطع شده از سمت جسم سیاه از رنگهای گرم شروع می شود (نور متمایل به رنگهای قرمز)و هرچه دمای جسم افزایش پیدا کند رنگ نور ساطع شده به سمت نورهای سرد (نورمتمایل به رنگهای آبی) می رود.

به این ترتیب متناسب با یک دما برحسب کلوین قرار می گیرد و دلیل بیان دمای رنگ نور بر حسب کلوین همین موضوع است.

به عنوان مثال وقتی بیان می شود که دمای  یک لامپ LED 3000 کلوین است این بدین معنا است که اگر جسم سیاه را تا ۳۰۰۰ کلوین گرم کنیم نور ساطع شده از آن به رنگ نور لامپ فلورسنت مورد نظر خواهد بود.

برای ملموس تر شدن دمای رنگ نور، اصطلاحات خاصی برای بیان محدوه های آن به کار می رود.

در یک تقسیم بندی کلی می توان سه محدوده اصلی برای آن سفید بیان نمود:

سفید گرم (Warm White) برای محدوده  کمتر از ۴۰۰۰ کلوین، سفید طبیعی (Natural White) برای  بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلوین و سفید سرد (Cool White) برای شاخص نمود رنگ بالاتر از ۵۰۰۰ کلوین.

گروه روشنایی آرند

منبع: گروه روشنایی نور و هنر

Rate this post