انتخاب صفحه

روشنایی کتابخانه ها

نور  مناسب کتابخانه ها : در طرح فضای کتابخانه روشنایی نقش بسیار مهمی را دارد که باید مورد توجه خاصی قرار گیرد، زیرا از طرفی تاثیر نور بر آثار و کتب غیر قابل کنترل است و از طرف دیگر نور باید به اندازه ای باشد تا استفاده کنندگان در پرتو ان براحتی مطالعه کنند.

بدیهی است بدون روشنایی کافی کتابخانه قادر به انجام اهم وظایف خود نخواهد بود. ظمنا نباید شدت نور را از حد معین بیشتر کرد زیرا در آن صورت این خطر وجود دارد که علاوه بر داشتن اثر تخریبی، چشم استفاده کنندگان را هم خیره و خسته کند. معمولا روشنایی 150 لوکس برای رویت اشیا معمولی از جمله کتب کافی است.

درحالی که به منظور حفظ و نگهداری اشیا حساس باید روشنایی را به 150 لوکس کاهش داد.

انچه مسلم است کتابداران باید به مسئله روشنایی توجه کنند و هنگامی که طرح ساختمان جدیدی تهیه یا ساختمان قدیمی کتابخانه نوسازی میشود، حتی الامکان درباره جزیئات روشنایی از قبیل انواع لامپ های الکتریکی، نگهداری انها، عمر متوسط لامپ ها، چگونگی تاثیر نور در چشم، خیرگی، کاربرد دستگاه نورسنج و هر عاملی کعه در ارتقا کیفیت روشنایی موثر است، مسئولان و مهندسان را در جریان امر قرار دهند.

تجهیزات تولید روشنایی:

-حبابهای الکتریکی

-عمر متوسط لامپها

-روشنایی و چشم

-خیرگی مستقیم وغیرمستقیم

-ضریب احتمال دید راحت

حبابهای الکتریکی:

حبابهای الکتریکی به اشکال، اندازه ها، رنگها و انواع مختلف ساخته میشوند و همین دلیل است که تمام حبابهای الکتریکی کروی شکل نیستند.

روشهای تولید روشنایی توسط این حبابها خود به چهار دسته تقسیم میشود:

الف. لامپ معمولی

ب. فلورئورسانت

ج. لامپ تخلیه با فاشار زیاد

د. لامپ تخلیه با فشار کم

شرکت روشنایی آرند

Rate this post