دلایل توجه به نورپردازی کنج در نما و وجود ضوابط برای روشن کردن کنج ها:

✏️
.تعریف تقاطع ها و تغییرجهت های معابر و فضای شهری
تاکید بر نقش نشانه ای ساختمان های بلند و معرفی فرم و وجه اصلی بنا از دور

شما می توانید با استفاده هوشمندانه از نور در طراحی دکوراسیون داخلی، فضایی را وسیع تر و یا کوچک تر نمایش دهید. برای این منظور کافی است نورپردازی ها را بر روی دیوارها و کنج های محیط انجام دهید. به این ترتیب اطراف محیط روشن تر از مرکز شده و بزرگتر جلوه می کند. حال آنکه به عنوان مثال اگر در نورپردازی یک اتاق نشیمن تنها به منبع نورزایی برای روشن کردن منطقه ای کوچک در محدوده مبلمان بسنده کنیم، دامنه دید افراد محدود شده و در نتیجه فضا حتی کوچکتر از آنچه هست به نظر می آید. یکی از چالشهایی که معماری امروز با آن سرو کار دارد طرح این سوال میباشد که حضور نور و بخصوص نور طبیعی در معماری می تواند معنایی فراتر از روشنایی داشته باشد و آیا دستیابی به الگوی صحیحی از بکارگیری نور امکان پذیر است؟

چگونه کنج را با نور مورد تاکید قرار دهیم؟

⚠️توجه :در نحوه انتخاب روش، طراحی معماری نقش مهمی دارد .

برای مثال:
1-شروع ریتم های افقی در بدنه و تاکید بر خطوط عمودی در کنج
2-امتداد کشش های افقی در کنجی که قرار است تعریف شود:وجه اصلی طولانی تر
3-ایجاد ریتم عمودی در نورپردازی کنج: تاکید بر ارتفاع بنا
4-تغییر سایز الگوهای پایه (مدول) در نورپردازی در وجوه نما بنا بر اولویت ها: نمای اصلی بزرگتر
5-صرفا نورپردازی کنج: در ساختمانهایی که در کنج حرکت دیگری مانند چرخش فرم داریم
6-تبعیت از فرم: در بناهای داراری انحنا
7-تاکید بر تغییر جهت ها با روشن کردن خط بام
8-تغییر رنگ نور در کنج که درساختمان های در تقاطع ها درمعابر کاربرد زیادی دارد

منبع: Light.Life.Academy.g

آرند