انتخاب صفحه

 

نور مخفی یکی از تکنیک های پایه ای در نورپردازی بشمار میرود. در این روش منبع نور در داخل حفره یا شیاری قرار گرفته و به صورت غیر مستقیم از طریق بازتاب، نور منتشر میگردد.

کاربردهای آن را میتوان چنین برشمرد:

1-نور عمومی ( محیطی): ایجاد نوریکنواخت با سایه های کم و کنترل شده به همراه کنترل بازتابها در مواقع استفاده از مصالح براق. (معمول ترین حالت روشن کردن غیر مستقیم سقف )

2-نور تاکیدی: قرار دادن نور در پشت عنصر مورد تاکید برای مثال آینه، پشت یا زیر مبلمان ها و فرم های خاص معماری

3-نور هدایت کننده: از این نورها برای هدایت مسیر و زیبایی استفاده میشود. شیاری در داخل سقف، ایجاد فاصله در محل اتصال سقف و دیوار و یا شیاری در دیوار همچنین در پله ها، پشت دسته پله و یا زیر کف پله نقش هدایتی دارند.

نکات اجرایی:

1-نورهای مخفی خطی متداول تر هستند واز انواع منابع نوری ریسه های SMDو منابع نورLEDخطی و شلنگی و ریسه ای بیشتر استفاده میشود. اجرای آنها به گونه ای که سایه های ناخواسته نداشته باشد و پیوستگی نور قطع نشود اهمیت دارد.

2-پرهیز ازانعکاس آزاردهنده با مات بودن سطحی که نقش بازتاب را دارد.

3-جلوگیری از ایجاد نقاط داغ با دادن فضای مناسب جهت گردش هوا (بسته به نوع منبع نوری، فاصله حداقل 8 سانتی متر از سقف)

4-افزایش فاصله منبع نوری از سطح بازتاب کننده سبب روشنایی یکنواخت میشود و کم کردن فاصله نور شدید تر و خطی تری ایجاد میکند

5-جاسازی منبع نوری به گونه ای که در دید ناظر قرارنگیرد

6-قراردادن منبع نوری به موازات سطح سبب نور مستقیم بیشتر و شدت روشنایی بیشتر و به صورت عمود بر سطح سبب نور غیرمستقیم بیشتر میگردد

7-استفاده از نورهای مخفی چاقوی دولبه است و میتواند بر کیفیت بصری تاثیرنامطلوب داشته باشد.

 

شرکت روشنایی ارند

Rate this post