انتخاب صفحه

دپارتمان ها

مدیر عاملوحید علیپور

وحید علیپور

تلفن همراه: 09122478806

v.alipour@arendlighting.com

صادق صادقیمدیر فروش و عضو هیئت مدیره

صادق صادقی

m.sadeghi@arendlighting.com

مدیر طرح و برنامه و عضو هیئت مدیره

نیما بهاری

n.bahaari@arendlighting.com

مدیر پروژه

خانم احمدلو

l.ahmadloo@arendlighting.com